About Us

Prospectus Novus School, as the name indicates, offers a new beginning to learners with specific learning disabilities and other related problems.  Learners across the entire Pretoria Metropolitan area may be admitted to this  parallel medium school.

Prospectus Novus School Meets the unique needs of learners through an inter-disciplinary team approach.

THE LEARNER

Specific Learning Disability (SLD) is an umbrella term encompassing a variety of learning problems.  The following four general elements are included:

  • Discrepancy between potential and academic performance experienced
  • Developmental and pre-literacy learning difficulties
  • Problems experienced in academic learning skills
  • Neurological disfunction (a lifelong condition), attention and concentration difficulties

Physical causes such as blindness, deafness and mental retardation are excluded.

ADMISSIONS

Parents or guardians can contact the school secretary to obtain the necessary documentation.  All requested documentation should be submitted to the general office.  Parents or guardians will be contacted by the psychologist of the school.  The learner will be assessed at the school by different team members.  Feedback will be given by the psychologist after the assessment.

THE TEAM

EDUCATORS AN CLASSES

PNS offers the ordinary GDE curriculum from Grade 1-7.  A maximum of 20 learners are admitted per class.  Grade 1-4 learners receive the entire spectrum of services.  This includes experienced educators integrating remedial teaching methods in classes.  Consequently learners receive individualised assistance according to their unique needs within the class situation.

PSYCHOLOGISTS

The psychologists are responsible for the initial contact with parents / guardians and head the team assessment of the learner.   Support for related emotional and social problems are also available.  The physical needs of learners are addressed by a pediatrician who visits the school once a week.

OCCUPATIONAL THERAPY

Learners are assisted by occupational therapists to develop their potential regarding visual perceptual, motor social and pre-occupational skills.

SPEECH THERAPY

Individual and group sessions focus on speech, understanding, use of language, listening skills and social interaction skills.

REMEDIAL EDUCATION

Additional RE in small groups by specific Remedial Educator s an essential part of the school services.  Scholastic skills, specifically reading and spelling, are focused on.   The learner receives the opportunity to gradually develop self-confidence in his own academic learning skills within this smaller group situation.

PEDIATRITION

The paediatrician will visit the school once a week for the monitoring of medication.

REMEDIëRENDE OPVOEDERS

Additional remedial instruction form part of the services of the school.  The focus is on scholastic skills, specific reading and spelling.  Learners will have the opportunity to build their confidence in a smaller group.

NURSE

The school nurse is available for basic medical attention.  She also help with the issuing of medication.

PEDIATRICIAN

The paediatrician will visit the school once a week for the monitoring of medication.

_______________________________________________________________________________________________________

OOR ONS

Prospectus Novus Skool, soos die naam aandui, bied ‘n nuwe begin aan leerders met leerprobleme en ander verwante probleme.  Leerders van die hele Pretoria kan toegelaat word tot die parallel medium skool.

Prospectus Novus Skool poog om te voldoen aan die behoeftes van leerders deur gebruik te maak van ‘n multi-dissiplinêre benadering.

DIE LEERDER

Spesifiek leergestremd is ‘n sambreelnaam vir ‘n verskeidenheid van leerprobleme.  Die volgende elemente is ter sprake:

  • Diskripansie tussen potensiële en akademiese prestasie
  • Ontwikkeling en pre-geletterheid leerprobleme
  • Probleme in akademiese leervaardighede
  • Neurologiese disfunksie, aandag- en konsentrasieprobleme

Fisisese redes soos blindheid, doofheid en intellektuele probleme word uitgesluit.

TOELATINGS

Ouers of voogde kan die skool kontak om die proses aan die gang te sit.  Alle gevraagde dokumentasie moet voltooi word en by die algemene kantoor ingehandig word.  Ouers/voogde sal dan geskakel word deur die sielkundige by die skool.  U kind sal deur ‘n span geassesseer word en die uitslag van die assessering sal met die ouers/voog bespreek word.

DIE SPAN

Prospectus Novus Skool bied die GDO kurrikulum aan van Graad 1-7.  ‘n Maksimum van 20 leerders word toegelaat tot ‘n klas.  Graad 1-4 leerders ontvang die volledige spektrum van dienste wat by die skool aangebeid word.  Ervare onderwysers integereer remediërende onderrigmetodes in die klassituasies.  leerders ontvang individuele bystand in die klas volgens hulle spesiale behoeftes.

SIELKUNDIGE

Die sielkundige is verantwoordelik vir die aanvanklike kontak met die ouers/voogde en staan aan die hoof van die evaluasie van ‘n leerder.  Ondersteuning word ook gebied ten opsigte van ‘n kind met emosionele welstand.  Ouerbegeleiding en skakeling met ander lede van die multi-dissiplinêre span, is van kardinale belang.

ARBEIDSTERAPEUTE

leerders word ondersteun deur arbeidsterapeute om hulle potensiaal t.o.v. visuele persepsie, motories sosiale en voorberoepsvaardighede te ontwikkel.

SPRAAKTERAPEUTE

Individuele en groesessies fokus op spraak, begrip, gebruik van taalvaardighede en sosiale interaksievaardighede.

PEDIATER

Die pediater besoek die skool een keer per week vir die monitering van mediaksie.

REMEDIëRENDE OPVOEDERS

Addisionele remediërende onderrig in klein groepe vorm deel van die skool se dienste.  Daar word veral op skolastiese vaardighede, spesifiek lees en spelling, gekonsentreer.  Die leerders word die geleentheid gebied om stelselmatig selfvertroue te onwikkel in sy/haar leesvaardighede, binne ‘n kleiner groep.

VERPLEEGSTER

‘n Verpleegster is beskikbaar vir basiese mediese dienste.  Sy is o.a. behulpsaam met die uitreiking van voorgeskrewe medikasie.