Psychology / Sielkunde

WHAT DOES PROSPECTUS NOVUS SCHOOL OFFER?

Specialised education is offered  to learners with learning difficulties, which do not benefit from inclusion.

Additional services by the following specialists are also available at prospectus Novus School:

 • Occupational Therapists
 • Speech Therapists
 • Remedial Therapists
 • Social Wordker
 • Medical Nurse
 • Pediatrician
 • Educational Psychologist

WHO IS THE CHILD WITH A SPECIFIC LEARNING DISABILITY AND ATTENTION DEFICIT DISORDER?

Children with Attention Deficit Disorders have difficulty concentrating and completing tasks.  They may appear to make careless mistakes and don’t  seem to listen to instructions.  They commonly underachieve academically and are often labelled as naughty or disobedient.  They may suffer from poor self-esteem and have difficulty making and keeping friends.

With proper medical and social attention, children with ADHD can be helped.  Making the diagnosis and managing ADHD  appropriately can improve their performance in all areas of life, especially at school.

CAUSES OF ATTENTION DEFICIT DISORDERS

ADHD is not caused by poor parenting or the environment.  ADHD is rather a chemical imbalance in the brain affecting neurotransmitters Dapamine and Nor-Adrenaline.  For this reason the number one treatment is medication.

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST AND EDUCATIONAL SPECIALIST AT PROSPECTUS NOVUS SCHOOL

At Prospectus Novus School it is of the utmost importance that a holistic approach be followed and that the children develop in totality.  We thus do not only focus on the child’s academic progress but also on his/her emotional well-being.  The Educational Psychologist acts as coordinator of the multi-disciplinary team.  This team consists of Speech Therapists, Occupational Therapists, Remedial teacher, Social worker, Nurse and Teachers.  The Educational Psychologist is also involved in the following services at Prospectus Novus School.

 • New application assessments
 • Team discussions and weekly learner discussions
 • Parent guidance
 • Therapeutic interventions with learners
 • Professional development and training
 • If a child is in need of intensive therapeutic intervention (as well as additional assessments), the child will be referred to a Private Specialist.

RESPONSIBILITIES OF THE SOCIAL WORKER AT PROSPECTUS NOVUS

GENERAL

 • Participating in special education assessment meetings as well as individual
 • Working with those problems in a child’s living situation that affect the child
 • Preparing a social or developmental history on a child with a disability
 • Counseling (group, individual and/or family)
 • Mobilizing family, school and community resources to enable the child to learn as effectively as possible in his or her educational program.
 • Assisting in developing positive behavioural intervention strategies.

SERVICES TO LEARNERS

 • Providing crisis intervention.
 • Developing intervention strategies to increase academic success.
 • Assisting with conflict resolution and anger management.
 • Helping the child develop appropriate social interaction skills.
 • Assisting the child in understanding and accepting self and others.

SERVICES TO PARENTS / FAMILIES

 • Working with parents to facilitate their support their children’s school adjustment
 • Alleviating family stress to enable the child to function more effectively in school and community.
 • Assisting parents to access programs available to students with special needs.
 • Assisting parents in accessing and utilizing school and community resources.

SERVICES TO SCHOOL PERSONNEL

 • Providing staff with essential information to better understand factors (cultural, social, economic,familial, health, etc.)  affecting a student’s performance and behaviour
 • Assessing students with mental health concerns
 • Developing staff in-service training programs
 • Assisting teachers with behaviour management
 • Providing direct support to staff
 • Identifying and reporting child abuse and neglect

SCHOOL COMMUNITY LIAISON

 • Obtaining and coordinating community resources to meet students needs
 • Helping school districts to receive adequate support from social and mental health
 • Advocating for new and improved community / school service to meet the needs of students and families
 • Helping the system respond effectively to each child’s needs

_____________________________________________________________________________________________

WAT BIED PROSPECTUS NOVUS SKOOL?

Prospectus Novus bied Gespesialiseerde Onderwys aan kinders met spesifieke leerprobleme, wat nie die mas opkom in hoofstroom – onderwys nie.

Addisionele dienste van die volgende kundige persone word ook by die skool aangebied:

 • Arbeidsterapeute
 • Spraakterapeute
 • Maatskaplike Werker
 • Opvoedkundige sielkundige
 • Remediërende onderwysers
 • Mediese verpleegster
 • Pediater

HOE LYK DIE KIND MET ‘N SPESIFIEKE LEERGESTREMDHEID EN  AANDAGTEKORT- HIPERAKTIWITEITSINDROOM? (ATHS)

Kinders met ATHS ondervind probleme om te konsentreer en om opdragte te voltooi. Hierdie leerders maak maklik onnodige foute en luister nie na opdragte of instruksies nie. Hulle is gewoonlik akademiese onderpresteerders en word maklik geëtiketteer as stout en ongehoorsaam. Hulle gaan gebuk onder ‘n swak akademiese selfbeeld en maak nie maklik maats nie.

Kinders met ATHS beskik oor ‘n mediese toestand, wat verband hou met die chemiese werking van die brein. Die brein beheer die persoonlikheid en gedrag van die mens. Daar is gevind dat kinders met ATHS se gedrag baie verskil van ander kinders as gevolg van ‘n chemiese wanbalans in die brein.

Met die nodige mediese en sosiale aandag kan leerders met ATHS gehelp word. Deur die regte diagnose te maak en deur die ATHS sindroom reg te bestuur kan hierdie leerders gehelp word om hulle self te laat geld op akademiese sowel as sosiale gebied.

OORSAKE VAN DIE AANDAGTEKORT- HIPERAKTIWITEITSINDROOM

Die ATHS word veroorsaak deur ‘n psigoneurologiese disfunksie (tekort of wanbalans van sekere neurotransmitters in die brein). Hier is ‘n baie sterk genetiese oorsprong.

DIE ROL VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE EN OPVOEKUNDIGE SPESIALIS BY PROSPECTUS NOVUS SKOOL

Dit is vir ons by Prospectus Novus Skool uiters belangrik om ‘n holistiese benadering te volg en enige kind in totaliteit te ontwikkel. Daar word dus nie net op ‘n kind se akademiese vordering gefokus nie, maar ook op sy/haar emosionele welstand. Die Opvoedkundige Sielkundige tree op as koördineerder van ‘n multidissiplinêre span wat bestaan uit Spraakterapeute, Arbeidsterapeute, Remediërende Onderwyser, Maatskaplike Werkster, Suster en Onderwysers. Die Opvoedkundige Sielkundige is ook betrokke by die volgende dienste by Prospectus Novus Skool:

 • Opname evaluasies
 • Spanbespreking en weeklikse leerderbesprekings
 • ouerbegeleiding
 • Terapeutiese insette met leerders
 • Professionele ontwikkeling en opleiding
 • Indien ‘n kind intensiewe terapeutiese insette benodig (of addissionele assesserings) sal die sielkundige die kind verwys na ‘n privaat spesialis

POSBESKRYWING VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKERBY PROSPECTUS NOVUS SKOOL

ALGEMEEN

 • Deelname in spesiale onderwys assesseringsvergaderings sowel as individuele
  opvoedkundige beplanningvergaderings
 • Werk aan leerders se probleme (huis, skool en gemeenskap) wat hom/haar affekteer
 • Voorbereiding van ‘n sosiale of ontwikkelingsgeskiedenis van ‘n kind met ‘n
  hindernis
 • Berading (groep, individueel en/of familie)
 • Mobilisering van gesin, skool en gemeenskaphulpbronne om die kind in staat te stel om so effektief as moontlik te leer in sy of haar opvoedkundige program
 • Hulp in die ontwikkeling van positiewe gedrag intervensiestrategieë

DIENSTE AAN LEERDERS

 • Die verskaffing van krisisintervensie
 • Die ontwikkeling van intervensiestrategieë om akademiese sukses te verhoog
 • Hulp met die oplossing van konflik en woede bestuur
 • Die helpende kind toepaslike sosiale interaksie vaardighede te ontwikkel
 • Bystand aan die kind in die begrip en aanvaarding van die self en ander

DIENSTE AAN OUERS / FAMILIES

 • Werk met ouers om hul ondersteuning in hul kinders se skoolaanpassing te fasiliteer
 • Verligting van familie spanning om die kind in staat stel om meer effektief te funksioneer in die skool en gemeenskap
 • Bystand aan ouers om toegang te verkry tot programme wat beskikbaar is vir leerders met spesiale behoeftes
 • Bystand aan ouers in die toegang tot en benutting van die skool en die gemeenskap se hulpbronne

DIENSTE AAN SKOOLPERSONEEL

 • Die verskaffing van noodsaaklike inligting aan personeel (kultureel, maatskaplik, ekonomies, gesondheid, gesinstatus), om sodoende begrip te hê vir leerders se gedrag en vordering
 • Assessering van leerders met geestelike bekommernisse
 • Die ontwikkeling van personeel indiensopleidingsprogramme
 • Om onderwysers by te staan met gedragbestuur
 • Die verskaffing van direkte ondersteuning aan personeel
 • Die identifisering van en verslagdoening oor kindermishandeling en verwaarlosing

SKOOLGEMEENSKAP SKAKELING

 • Verkryging en koördinering van gemeenskap se hulpbronne om aan leerders se behoeftes te voldoen
 • Help skooldistrikte om voldoende ondersteuning te ontvang van sosiale en geestelike gesondheidsagentskappe
 • Voorspraak vir ‘n nuwe en verbeterde gemeenskap / skooldiens om te voldoen aan die leerders en families se behoeftes
 • Help om die stelsel effektief te laat reageer op die behoeftes van elke kind.