Foundation Phase / Grondslagfase

INTRODUCTION

The teachers in the Foundation Phase strive to be knowledgeable  and be authoritative in educating learners with specific learning disabilities.  This is achieved by means of CAPS where emphasis is placed on obtaining life skills and knowledge.  Norms and values are also developed, which will sustain them into adulthood.

THE LEARNER

Learners with the following attribute will gain from the programmes presented by our school:

 • Impulsiveness, restlessness, hyperactivity and easily distracted
 • Children that are not able to express themselves have problems with word finding and have a lack of vocabulary
 • Children that are clumsy and drop everything
 • Children that prefer to play rather than do structured work

THE EDUCATOR

The Educator in the Foundation Phase has the following attributes:

 • Loving, caring, sympathetic, humoristic and empathetic
 • Insight into learner’s disabilities
 • Take learner’s problems into consideration
 • Knowledge of learners’ needs
 • Ability to maintain discipline
 • Endless patience and tact
 • Highly skilled in didactics and insight into learners’ disabilities
 • Continuous research and training in the quest to empower educators to educate and train learners with an ever growing variety of learning disabilities.

WHAT MAKES US DIFFERENT

 • Fewer learners per class
 • Individual and specialized attention given to each learner
 • Qualified and dedicated staff
 • Support by a multi-disciplinary team: Occupational, Speech, Remedial therapists, Psychologists,  medical doctor and social worker
 • Accepting learners with disabilities
 • Development and improvement of the learners’ self-worth, sense of venture and self-confidence
 • Assessment of learners on multi-sensory level
 • Instruction methods include distinct presentation, suitable learning material and appropriate apparatus
 • Adequate information suitable for single lessons for the individual learner
 • Latest technology used daily in classes – Mimio and FM system

SPECIALIZED PROGRAMMES

READING AND SPELLING PROGRAMMES

Learners are accommodated in small groups.  Attention is given to reading and spelling on a daily basis.  Reading and spelling material is developed for the learning disabled learner by the class teacher to assist the individual learner and to develop his / her skills.

COMPUTER PROGRAMMES

Computer support programmes are developed to aid and assist class programmes.

THERAPISTS

Any problems that may occur are reported to the Occupational, Speech, Remedial therapists,  Psychologist or Social Worker for further support.

EXCURSIONS

Special arrangements are made for educational presentations at school, suitable for the learners.

SPORT

A variety of activities are presented during school hours to encourage the learners to develop their gross motor and social skills.  Learners are also encouraged to play on the Jungle Gym and play park to improve their social skills.

MEDIA CENTRE

Learners have the opportunity to go to the media centre and they are encouraged to experience the enjoyment of reading.

_________________________________________________________________________________________

INLEIDING

Die opvoeders in die Aanvangsfase van Prospectus Novus streef daarna om ‘n erkende outoriteit te wees, in die onderrig van Leerders met Spesifieke Leergestremdhede deur die aanbieding van KABV om sodoende hulle lewensvaardighede, kennis, norme en waardes te ontwikkel wat hulle lewenslank sal bemagtig.

DIE LEERDER

Leerders, met van die volgende eienskappe sal besonder baat vind by die programme wat deur ons aangebied word.

 • Impulsiewe, rustelose, hiperaktiewe en maklik aandagafleibare kinders
 • Kinders wat hulleself nie maklik kan uitdruk nie en oor ‘n onvoldoende
  woordeskat beskik
 • Kinders wat lomp voorkom en goed maklik laat val
 • Kinders wat eerder speel as om  gestruktueerde werk te doen

DIE OPVOEDER

Ons opvoeders beskik oor die volgende kwaliteite:

 • Liefdevol, vriendelik, simpatie, empatie en humorsin
 • Konsiderasie vir die leerder se probleem
 • Kennis van die leerder se behoeftes
 • Vermoë om dissipline te handhaaf
 • Eindelose geduld en takt
 • Hoë didaktiese vaardighede en insig
 • Voortdurende navorsing, opleiding in die soeke na kennis om ons as opvoeders ten volle te bemagtig vir probleme in die onderrig van leerders met al hoe meer gestremdhede

WAT MAAK ONS ANDERS?

 • Minder leerders per klas
 • Gekwalifiseerde en toegewyde personeel
 • Ondersteuning deur Arbeids-, Spraak-, Remediëringsterapeute, sielkundiges, mediese dokter en sosiale werker
 • Die opbou van die leerder se eie waarde, waaghouding en selfvertroue
 • Aanvaarding van die leerder met probleme
 • Assessering van leerders op multi-sensoriese vlak
 • Onderrigmetodes met duidelike aanbiedinge, stof wat by die leerder pas, geskikte
  apparaat en voorsiening vir ouditiewe en visuele vaardighede
 • Genoegsame inligting vir enkele lesse wat by die leerder as.
 • Tegnologie in klaskamer:  Mimio en FM-sisteem om lees interessant te maak.

SPESIALE PROGRAMME

LEES EN SPELPROGRAMME

Intensiewe aandag word elke dag aan lees en spel gegee.   Daar word aandag gegee aan kleiner groepies.  Werk word self saamgestel om by die leerder se vaardighede aan te pas.

REKENAARPROGRAMME

Ondersteuningsprogramme wat aangepas is om by klassikale werk aan te pas.

TERAPEUTE

Enige uitvalle wat waargeneem word by die leerder word by die Arbeidsterapeut, Spraakterapeut, Remediëringsterapeut, Sielkundige en Sosiale werker aangemeld vir verdere ondersteuning.

UITSTAPPIES

Besoeke word spesiaal gereël dat groepe die skool besoek en aanbiedings doen op die leerder se vlak

SPORT

Gedurende skoolure word die leerders aangemoedig om aan verskeie aktiwiteite deel te neem om sodoende maats te maak, sosiale vaardighede en motoriese vaardighede te ontwikkel.  Leerders word ook blootgestel aan ‘n Jungle Gym en speelpark vir motoriese oefening.

MEDIASENTRUM

Leerders word aangemoedig en die geleentheid gebied om aanvullende lees te doen vir die genot daarvan.