Intermediate Phase / Intermediêre Fase

Intermediate Phase / Intermediêre Fase

INTRODUCTION

Research has shown that early intervention is essential when a child is experiencing developmental delays.  The Intermediate phase offers a safe, friendly and nurturing environment for learners with specific learning barriers and other related problems.  Appropriate teaching by motivated, well-qualified and experienced teachers and therapists, is essential in the early developmental years of a child’s life.  After a period of successful remediation at our school many learners are placed back in mainstream education.

WHAT MAKES US DIFFERENT?

 • Quality teaching in small classes (an average number of 20 learners)
 • Dedicated, well qualified teachers with experience in Special Education, Speech, Occupational and Psychotherapy in small groups with a passion for the LSEN learner
 • We have Auxiliary services at school, that include a Paediatrician, Psychologist, School nurses and a Social worker that assist our learners in need
 • Acceptance of all barriers to learning by adults and peers
 • Building of self-esteem by experiencing success in academic, sports and cultural activities
 • Audio Aid (all academic work as well as test and exams)
 • Accommodation (done be certified teachers and therapists)
 • Well-equipped classrooms with learning support material appropriate for each grade
 • Interactive teaching – Mimio boards in every class
 • All grades follow the prescribed CAPS curriculum

SPECIAL PROGRAMMES:  READING

Learners attend reading programmes in another computer laboratory once a week to reinforce the skills that were taught in class.

REMEDIAL

Each teaching period is also a remedial period where the teachers analyse the learner’s mistakes in class work and attend to it immediately.  Learners attend group remedial sessions once a week where basic spelling programmes are used.

SPORT AND CULTURE

Learners are encouraged to take part in sport and cultural activities at school.  Our revue group performs at many functions with great distinction.  Our athletes take part in various athletics meetings during the first term.  Due to the fact that our learners come from all over Pretoria, we don’t take part in formally organised sport.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

INLEIDING

Dit is noodsaaklik dat leerders wat leerprobleme ondervind so vroeg moontlik gediagnoseer word sodat hulle optimale stimulasie kan ontvang in hul vormingsjare.  Prospectus Novus Skool se Intermediêre Fase bied vir die leerders ‘n veilige, vriendelike en koesterende omgewing waarbinne hulle kan ontwikkel om hopenlik met selfvertroue teruggefasseer te word na hoofstroomskole, waar hul hul skoolloopbane met sukses kan voltooi.  Onderrig deur ervare, goed gekwalifiseerde onderwysers en terapeute is noodsaaklik in die vroeë vormingsjare van ‘n leerder.  Na ‘n tydperk van suksesvolle remediëring by Prospectus Novus is talle leerders reeds susksesvol teruggeplaas in hoofstroomskole.

 

WAT MAAK ONS ANDERS?

 • Ons bied kwaliteitonderrig in klein klasgroepe (gemiddeld 20 leerders per klas)
 • Toegewyde, goed gekwalifiseerde onderwysers met ondervinding in Spesiale onderwys, Spraak- en abeidsterapeute asook ‘n sielkundige wat ‘n passie het vir die LSEN-leerder
 • Ons died hulpdienste aan vir leerders met die nodige behoeftes wat ‘n Pediater, ‘n Sielkundige, Skoolsusters en ‘n Maatskaplike werker insluit.
 • Aanvaarding van alle geremdhede deur onderwysers en maats
 • Ons leerders bou selfvertroue en menswaardigheid deurdat hulle sukses beleef op akademiese, sport- en kultuurgebied
 • Oudiohulp (leerstof asook toetse en eksamens)
 • Akkommodasies (deur gesertifiseerde onderwysers en terapeute)
 • Goed toegeruste klaskamers met voldoende ondersteuningsmateriaal vir alle grade
 • Interaktiewe onderrig – Mimioborde in alle klasse
 • Alle grade volg die normale CAPS kurrikulum

 SPESIALE PROGRAMME:  LEESPROGRAM

Daar is ook ‘n tweede rekenaarlokaal waar leerders weekliks spesiale leesprogramme volg waar hul vaardighede in lees uitgebrei word.

REMEDIëRING

Elke onderrigperiode is ook ‘n remediërende periode waartydens die onderwysers foute –analise van leerdeers se werk maak en dit op ‘n daaglikse bases aanspreek.

SPORT EN KULTUUR

Leerders word aangemoedig om deel te neem aan sport of aan ander aktiwiteite.  Daar is ‘n puik revuegroep wat jaarliks tydens verskeie geleenthede optree.  Ons leerders presteer ook baie goed by die jaarlikse atletiekbyeenkomste.  As gevolg van vervoerprobleme en die feit dat ons leerders van oral oor Pretoria na ons skool kom, word daar nie georganiseerde sport aangebied nie.