Prospectus & Admission to school

For any information regarding admission to the school, please email: admin@prospectusnovus.co.za

Please note:       No Boarding Facilities, Aftercare or Transport (must be arranged by parents)

Grade R (5-6 years) to Grade 9

The SNA form (SNA FORM PDF) , together with all supporting documents (e.g. school reports, reports from educational psychologists/speech therapists etc.) should be sent to their specific district office e.g. Tshwane South, Tshwane West, Tshwane North by the current school.

NEW APPLICATIONS OR REFERRALS TO LSEN SCHOOLS

Documents required by the GDE:

– Birth Certificate

– Clinic Card

– School Report

– Psychologist Report

– Doctor’s Report (Diagnosis)

– Parents ID’s

– Proof of Residence

– Support needs assessment (SNA) Form (current school to complete).

– contact details of parents and/or guardians


PROCESSES TO APPLY FOR PLACEMENT IN LSEN SCHOOLS.

 1. THE REFERRAL PROCESS
 • The referring schools are requested to complete the SNA 1 & 2 (in the SIAS document) and send it to their district offices.
 • Sending the documents via email is preferred.
 • Upon receipt of the application forms, our School Placement Coordinator contacts the learners’ parents to schedule an evaluation date which the learners should attend along with the parents / caregivers, (please make sure we have the parents’ contact details) at the DISTRICT.
 1. THE EVALUATION PROCESS (AT THE SCHOOL)
 • On the day of the evaluation, a maximum of two (2) learners are evaluated. All learners and parents / caregivers are requested to arrive at the given times provided by the school.
 • The learners are then assessed by a multidisciplinary team consisting of an Occupational Therapist, Speech Therapist, Educational Psychologist, and Social Worker. The following aspects are assessed:

o Cognitive potential

o Scholastic abilities

o Home environment

 • The results of all the assessments are put together to be discussed in the next process.
 1. THE RATIFICATION PROCESS
 • The School Placement Coordinator will discuss the results with the District Based Support Team (DBST) which consists of one (1) or two (2) Educational Psychologist. Recommendations is then made in the best interest of the learner.
 • Leaners are then either admitted, redirected, or placed on a waiting list should space not be available.
 • The recommendations made by the DBST are then approved by the District Director and the Department of Education – Head office.
 • Subsequently, the School Placement Coordinator at Prospectus Novus School will contact the parents to inform them of the results.

NOTES:

 • The parent must contact the district office (DBE) in the area where you live.
 • No LSEN school will place a learner that is not signed off by Head Office (DBE).

District offices in Tshwane:

Tshwane North District:

Wonderboom Junction Shopping Centre, (second level)

222 Lavender Road, Wonderboom

Contact details: 012 543 4300

Tshwane West District:

Old Hebron College

Klipgat Road, Mabopane

Contact details: 012 725 1393

Tshwane South District:

3319 Fedsure Forum Building

Corner of Lillian Ngoyi Road and Pretorius Rd, Pretoria

Contact details: 012 401 6300

____________________________________________________________________________________________________________________

 

NUWE AANSOEKE OF VERWYSINGS NA LSEN-SKOLE

Dokumente wat deur die GDE vereis word:

– Geboortesertifikaat

– Kliniekkaart

– Skool Rapport

– Opvoedkundige sielkundige verslag

– Doktersverslag (Diagnose)

– Ouers ID’s

– Bewys van verblyf

– Support Needs Assessment 1 en 2 (SNA) vorm (huidige skool om te voltooi).

– Kontakbesonderhede van ouers en/of voogde

PROSESSE OM AANSOEK TE DOEN OM PLASING IN LSEN-SKOLE.

 1. DIE VERWYSINGSPROSES
 • Die verwysende skole word versoek om die SNA 1 & 2 (in die SIAS) te voltooi en dit na hulle distrikskantore te stuur.
 • Die stuur van die dokumente per e-pos word verkies.
 • By ontvangs van die SNA-vorms, kontak ons ​​Skoolplasingskoördineerder die leerders se ouers om ‘n opname onderhoud te skeduleer en waar nodig bepaalde evaluasies te voltooi met die leerder.
 1. DIE EVALUERINGSPROSES (BY DIE SKOOL)
 • Op die dag van die evaluering word ‘n maksimum van twee (2) leerders geëvalueer. Alle leerders en ouers/versorgers word versoek om by die skool te wees op die gegewe tye wat deur die skool gegee word.
 • Die leerders word dan geassesseer deur ‘n multidissiplinêre span bestaande uit ‘n Arbeidsterapeut, Spraakterapeut, Opvoedkundige Sielkundige en Maatskaplike Werker.
 • Die volgende aspekte word geassesseer:

o Kognitiewe potensiaal

o Skolastiese vermoëns

o Huishoudelike omstandighede

 • Die resultate van al die assesserings word saamgestel om in die volgende “ratification” met die distrik te bespreek
 1. THE “RETIFICATION” PROCESS
 • Die Skoolplasingskoördineerder sal die uitslae met die Distrikgebaseerde Ondersteuningspan (DBST) wat bestaan ​​uit een of twee Opvoedkundige Sielkundiges bespreek. ‘n Aanbeveling word dan gemaak indie beste belang van die leerder.
 • Leerlinge word dan óf toegelaat, herlei, óf op ‘n waglys geplaas totdat spasie beskikbaar is.
 • Die aanbevelings wat deur die DBST gemaak word, word dan deur die Distrikdirekteur goedgekeur en die Departement van Onderwys – Hoofkantoor.
 • Vervolgens kontak die Skoolplasingskoördineerder by Prospectus Novus Skool die ouers om hulle van die resultate in te lig.

NOTAS:

 • Die ouer moet die distrikskantoor (DBO) in die area waar jy woon kontak.
 • Geen LSEN-skool sal ‘n leerder opneem wat nie deur Hoofkantoor (DBO) afgeteken is nie.

Distrikskantore in Tshwane:

Tshwane-Noord Distrik:

Wonderboom Junction Winkelsentrum, (tweede vlak)

Lavenderweg 222, Wonderboom

Kontakbesonderhede: 012 543 4300

Tshwane-Wes distrik:

Ou Hebron College

Klipgatweg, Mabopane

Kontakbesonderhede: 012 725 1393

Tshwane-Suid distrik:

3319 Fedsure Forumgebou

Hoek van Lillian Ngoyiweg en Pretoriusweg, Pretoria

Kontakbesonderhede: 012 401 6300