Senior Phase / Senior Fase

INTRODUCTION

Our School’s Senior Phase is from Grade 7 – 9.  We offer a safe, friendly and caring environment for our SP learners.  Most of our learners leave our school at the end of Grade 7 to be placed in mainstream schools (in accordance to our Mission and Vision).  If the intervention of therapists did not prove to be successful the learners will stay with us up to Grade 9.

Grade 7 is therefore an important year in the life of the learner with the potential to be placed in mainstream.  It serves as a platform from which such a learner can gain self-confidence, skills and attitudes which often prove to be extremely valuable in their Grade 8 year.

The normal GDE curriculum is followed in the SP up to the end of Gr.9.

WHAT MAKES US DIFFERENT?

 • Small classes (maximum 18)
 • Well qualified, dedicated teachers with a passion for the LSEN learner
 • Acceptance of all barriers to learning by adults and peers
 • Building of self-esteem by experiencing success in academic, sports and cultural activities
 • Audio Aid (all academic work as well as tests)
 • Amanuensis (done by therapists)
 • Well equiped classrooms with learning support material appropriate for each grade
 • Interactive teaching – Mimio boards in every class

OTHER ACTIVITIES

CULTURE – Revue.  Our very successful group who perform on various occasions and festivals

LEARNERHELPERS – We have a dedicated group of learners who prove to be reliable and eager to help staff members with duties during breaks etc

FUNCTION OF RECOGNITION -Learners are awarded at the end of the year according to his / her capability and performance

_____________________________________________________________________________________________________

INLEIDING

Ons skool se Senior Fase is van Graad 7-9. Ons bied ‘n veilige, vriendelike en koesterende ruimte aan ons SF leerders. Meeste van ons leerders verlaat ons skool aan die einde van hul Graad 7 jaar en word dan geplaas in hoofstroom skole (verwys na ons skool se Visie en Misie). Indien die terapeutiese intervensie nie suksesvol blyk te gewees het nie, sal so ‘n leerder gewoonlik by ons bly tot aan die einde van sy / haar Graad 9 jaar.

Graad 7 is daarom ‘n belangrike jaar vir die leerder met potensiaal om uitgeplaas te word. Dit dien as ‘n platform vir die leerder met ‘n lae selfbeeld, swak waaghouding en/of aanpassingsprobleme, waarvandaan hy/sy selfvertroue kan kry, vaardighede en waardes kan aanleer wat hom / haar later baie handig te pas sal kom in hoofstroomskole. Die gewone GDO-kurrikulum word gevolg in die SF tot aan die einde van Graad 9.

WAT MAAK ONS ANDERS?

 • Klein klasse (maksimum 18)
 • Goed gekwalifiseerde, toegewyde onderwysers met ‘n passie vir die LSEN-leerder
 • Aanvaarding van alle geremdhede deur onderwysers en maats
 • Ons leerders bou selfvertroue en menswaardigheid deurdat hulle sukses beleef op akademiese, sport- en kultuurgebied
 • Oudiohulp (leerstof asook toetse en eksamens)
 • Amanuensis (deur terapeute afgeneem)
 • Goed toegeruste klaskamers met voldoende ondersteuningsmateriaal vir alle grade
 • Interaktiewe onderrig – Mimioborde in alle klasse

ANDER AKTIWITEITE

KULTUUR – Revue. Ons het baie suksesvolle groep leerders wat gereeld optree en sukses behaal by verskeie feeste en geleenthede.

LEERDERHELPERS – Ons het ‘n toegewyde groep leerders wat betroubaar en gretig die personeel help met diens en toesig op die speelgrond en ander geleenthede.

ERKENNINGSFUNKSIE – Individuele leerders kry aan die einde van die jaar ‘n toekenning volgens sy / haar vermoë en prestasie.